Последно актуализирана: 29.02.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПОЛЕЗНО

Нормативни актове

Нормативни актове

Тук ще откриете основни, нормативни актове – регламенти, закони, наредби, свързани с растителната защита.

Регламент 2019_1009
Регламент 2019_1009  за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003
Регламент 1107_2009
Регламент 1107_2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета
НАРЕДБА за фитосанитарния контрол
НАРЕДБА за фитосанитарния контрол
НАРЕДБА за условията и реда за употреба на ПРЗ
НАРЕДБА за условията и реда за употреба на ПРЗ
НАРЕДБА за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на ПРЗ
НАРЕДБА за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на ПРЗ
НАРЕДБА за условията и реда за контрол върху ПРЗ
НАРЕДБА за условията и реда за контрол върху ПРЗ
НАРЕДБА за съхранението, транспортирането и износа на неодобрени акт. вещ.
НАРЕДБА за съхранението, транспортирането и износа на неодобрени акт. вещ.
НАРЕДБА за опазване на растенията и раст. продукти от икономически важните вредители
НАРЕДБА за опазване на растенията и раст. продукти от икономически важните вредители
НАРЕДБА за интегрирано производство на растения и растителни продукти
НАРЕДБА за интегрирано производство на растения и растителни продукти
НАРЕДБА за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
НАРЕДБА за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
НАРЕДБА за биологично изпитване на ПРЗ
НАРЕДБА за биологично изпитване на ПРЗ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com