Последно актуализирана: 17.05.2023 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПОЛЕЗНО

Нормативни актове

Нормативни актове

Тук ще откриете основни, нормативни актове – регламенти, закони, наредби, свързани с растителната защита.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на ПРЗ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 547/2011 относно изискванията за етикетиране на продукти за растителна защита
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2003/2003 относно торовете
Закон за защита на растенията
Закон за защита от вредното въздействие на ОХВ
bg +
Наредба за разрешаване на ПРЗ
bg +
Наредба за изискванията към складовата база
bg +
Наредба за етикетиране на ПРЗ
bg +
Наредба за етикетиране на опасни ХВ
bg +
Наредба № 111 за изпитване на ПРЗ
bg +
Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ
bg +
Наредба № 21 за торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Директива на съвета № 91/414/ЕИО
bg es2
Директива на съвета № 128-2009
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com