Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПОЛЕЗНО

Нормативни актове

Нормативни актове

Тук ще откриете основни, нормативни актове – регламенти, закони, наредби, свързани с растителната защита.

НАРЕДБА № 5 от 9.02.2021г. за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукти за растителна защита
НАРЕДБА № 5 от 9.02.2021г. за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукти за растителна защита
Регламент 2019_1009
Регламент 2019_1009  за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003
Регламент 1107_2009
Регламент 1107_2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета
НАРЕДБА за фитосанитарния контрол
НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол
НАРЕДБА за условията и реда за употреба на ПРЗ
НАРЕДБА № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на ПРЗ
НАРЕДБА № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за условията и реда за контрол върху ПРЗ
НАРЕДБА № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита , търговия, преопаковането, съхранението и употребата им
НАРЕДБА за съхранението, транспортирането и износа на неодобрени акт. вещ.
НАРЕДБА № 1 от 05.01.2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
НАРЕДБА за опазване на растенията и раст. продукти от икономически важните вредители
НАРЕДБА № 14 от 19.09.2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители
НАРЕДБА за интегрирано производство на растения и растителни продукти
НАРЕДБА № 9 ОТ 26.02.2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрол върху интегрираното производство
НАРЕДБА за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
НАРЕДБА № 4 от 01.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
НАРЕДБА за биологично изпитване на ПРЗ
НАРЕДБА № 19 от 08.11.2016 г. за биологичното изпитване на продукти за растителна защита
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com